SEYR-İ KONSEPT
ADI          : SEYR-İ KONSEPT
NİTELİĞİ   : KONUT
YERİ        : SELÇUKLU / KONYA
YILI          : 2014
SAHİBİ     : SEYR YAPI